Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

 

 

 

Pojedini pojmovi i izrazi koji se upotrebljavaju u propisima o bezbednosti saobracaja :

 

 • saobracaj je kretanje vozila i lica na putevima, cije je ponasanje uređeno u cilju njegovog bezbednog i nesmetanog odvijanja. Tako da se smatra saobracajem kretanje vozila ulicom, zatim, kretanje pesaka trotoarom, kretanje zapreznog vozila zemljanim putem, kao i kretanje bicikla biciklistickom stazom, kretanje motokultivatora zemljanim putem, guranje bicikla pesackom zonom i sl.

 • put je izgrađena, odnosno utvrđena povrsina koju kao saobraćajnu
  povrsinu mogu da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju, poduslovima određenim zakonom i drugim propisima.

 

 • javni put je put od opšteg značaja koji mogu da pod jednakim uslovima
  koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju i koji je nadležni organ proglasio kao takav.

 

 • nekategorisani put je put koji može pod jednakim uslovima da koristi veći broj korisnika

 

 • auto-put auto-put je državni put namenjen isključivo za saobraćaj motocikala, putničkih vozila, teretnih vozila i autobusa, sa ili bez priključnih vozila, sa fizički odvojenim kolovoznim trakama za saobraćaj iz suprotnih smerova, sa najmanje dve saobraćajne trake po smeru i jednom zaustavnom trakom za svaki smer, bez ukrštanja u nivou sa drugim putevima i železničkim ili tramvajskim prugama, sa potpunom kontrolom pristupa, na koji se može uključiti ili isključiti samo određenim i posebno izgrađenim javnim putem i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom. Vozila koja ne mogu da na ravnom putu razviju brzinu koja je veca od 50 km/h ne smeju se kretati auto putem.

 

 • put rezervisan za motorna vozila motoput je državni put namenjen isključivo za saobraćaj motocikala, putničkih vozila, teretnih vozila i autobusa, sa ili bez priključnih vozila i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom.

 

 • ulica je javni put u naselju koji saobraćajno povezuje delove naselja

 

 • protivpozarni put je posebno obelezni uzduzni deo oko stambenih
  objekata, garažnih prostora, sportskih i drugih poslovnih objekata na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila

 

 • zemljani put zemljani put je put bez izgradjenog kolovoza i kolovoznog zastora i kad na prikljucku javnom putu ima izgradjen kolovozni zastor

 

 •  kolovoz  ( br 1. na slici ) je deo puta namenjen prvenstveno za kretanje vozila

 

 • kolovozna traka ( 2. na slici )  je uzduzni deo kolovoza namijenjen za saobracaj vozila u jednom smeru, sa jednom ili vise saobracajnih traka

 

 • saobraćajna traka (br 3. na slici ) je obelezeni, odnosno neobelezeni uzduzni deo kolovozne trake namenjen za saobracaj jedne kolone vozila

 

 • pesacko ostrvo  ( 4. ) je obelezeni ili uzdignuti deo kolovoza koji je odredjen za privremeno zadrzavanje pesaka koji prelaze preko kolovoza, ulaze ili izlaze iz vozila za javni prevoz putnika
 • pesacki prelaz  ( 5. ) je oznaceni deo kolovoza namenjen za prelazak pesaka preko kolovoza

 

 • pesacka staza je put koji je namenjen iskljucivo za kretanje pesaka

 

 •   trotoar ( 6. ) je posebno uredjen deo puta pored kolovoza namenjen prvenstveno za kretanje pesaka

 

 • biciklistička traka je saobraćajna traka namenjena isključivo za saobraćaj bicikala, mopeda i lakih tricikala

 • biciklistička staza je put namenjen isključivo za kretanje bicikala

 

 • saobracajna traka za spora vozila saobraćajna traka za spora vozila je saobraćajna traka kojom se moraju kretati spora vozila koja se kreću brzinom manjom od određene da ne bi ometala saobraćaj drugih vozila

 

 

 • zaustavna traka je obeleženi uzdužni deo puta namenjen isključivo za zaustavljanje vozila koja se zbog nepredvidivih razloga moraju zaustaviti (neispravnost, iznenadna nesposobnost vozača za upravljanje vozilom i sl.), Zaustavna traka nije namenjena za kretanje vozila.

 

 • traka za ubrzavanje saobraćajna traka za uključivanje je saobraćajna traka namenjena zauključivanje vozila na put

 

 • saobracajna traka za usporavanje saobraćajna traka za isključivanje je saobraćajna traka namenjena za isključivanje vozila sa puta,

 

 • zuta traka saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika je saobraćajna traka namenjena isključivo za kretanje vozila javnog prevoza putnika ikoja može biti izgrađena tako da se po njoj mogu kretati tramvaji

 

 • trg je poseban plato namenjen kretanju i okupljanju pešaka koji je
  definisan urbanističkim planovima i proglašen od strane organa lokalne samouprave

 

 • naselje je izgrađen, funkcionalno objedinjen prostor, koji je namenjen za život i rad stanovnika

 

 • raskrsnica raskrsnica je deo kolovoza na kome se ukrštaju, spajaju ili razdvajajuputevi u istom nivou

 

 • tramvajska baštica je posebno uređen deo puta namenjen isključivo zakretanje tramvaja

 

 • prelaz puta preko pruge je mesto na kojem se u istom nivou ukrštaju put i železnička ili tramvajska pruga

 

 • parkiraliste parkiralište je deo puta namenjen, uređen i označen prvenstveno za parkiranje vozila, koji se sastoji od jednog ili više parking mesta

 

 • parking mesto je označeni deo parkirališta isključivo namenjen za parkiranje jednog vozila

 

 • vozilo je sredstvo koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu

 

 • motorno vozilo je vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora,
  koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i
  osposobljeno za prevoz lica, odnosno stvari, za obavljanje radova, odnosno za vuču priključnog vozila, osim šinskih vozila

 

 • bicikl bicikl je vozilo sa najmanje dva točka koje se pokreće snagom vozača, odnosno putnika, koja se pomoću pedala ili ručica prenosi na točak, odnosno točkove

 

 • bicikl sa motorom - skuter moped je motorno vozilo sa dva točka čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne prelazi 50 cm3, ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga neprelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon

 

 • laki_tricikl laki tricikl je motorno vozilo sa tri točka čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, ne prelazi 50 cm3, ili čija najveća efektivna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električnipogon

 

 • teski tricikl teški tricikl je motorno vozilo sa tri točka, simetrično raspoređenih u odnosu na srednju podužnu ravan vozila, čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, prelazi 45 km/h, ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin prelazi 50 cm3, ili čija najveća efektivna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa
  unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija
  najveća trajna nominalna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo imaelektrični pogon

 

 • laki cetvorocikl laki četvorocikl je motorno vozilo sa četiri točka, čija masa ne prelazi 350 kg, što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom, čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, ne prelazi 50 cm3, ili čija najveća efektivna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada voziloima električni pogon

 

 • teski cetvorocikl teški četvorocikl je motorno vozilo sa četiri točka, osim lakog četvorocikla, čija masa ne prelazi 400 kg, odnosno 550 kg za teretna vozila, što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom, i čija najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snagamotora ne prelazi 15 kW

 

 • suzuki   motocikl je motorno vozilo sa dva točka ili sa tri točka asimetrično raspoređena u odnosu na srednju podužnu ravan vozila (motocikl sa bočnim sedištem), čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, prelazi 45 km/h, ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm3, ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga prelazi 4 kW kada voziloima električni pogon

 

 • vozilo za prevoz putnika je motorno vozilo prvenstveno namenjeno za
  prevoz lica, čija je masa veća od 400 kg, i čija najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga motora je veća od 15 kW

 

 • toyota putničko vozilo je vozilo za prevoz putnika koje ima najviše devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača

 

 • zastava teretno vozilo je motorno vozilo sa najmanje četiri točka, koje je namenjeno za prevoz tereta, odnosno vršenje rada na način da se vozilom ne može prevoziti nikakav drugi teret, odnosno vuču priključnih vozila, čija je masa veća od 550 kg, i čija najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga motora je veća od 15 kW

 

 • ikarbus autobus je vozilo za prevoz putnika koje ima više od devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača

 

 • trolejbus trolejbus je autobus koji se preko provodnika napaja električnom energijom

 

 • turisticki voz turistički voz je skup vozila koji čine vučno vozilo i priključna vozila, namenjen za prevoz putnika u parkovima, hotelsko-turističkim i sličnim naseljima, na površini na kojoj se ne obavlja saobraćaj i putu na kome se saobraćaj obavlja u turističke svrhe i čija najveća konstruktivna brzina kretanja ne prelazi 25 km/h

 

 • buldozer radna mašina je motorno vozilo koje je prvenstveno namenjeno za izvođenje određenih radova (kombajn, valjak, grejder, utovarivač, rovokopač, buldožer, viljuškar i sl.) i čija najveća konstruktivna brzina kretanja ne prelazi 45 km/h

 

 • traktor imt traktor traktor je motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je prvenstveno namenjeno za vučenje, guranje, nošenje ili pogon izmenjivih priključaka za izvođenje prvenstveno poljoprivrednih, šumskih ili drugih radova i za vuču priključnih vozila za traktor

 

 • motokultivator motokultivator je motorno vozilo koje se sastoji iz pogonskoupravljačkog i tovarnog dela, koji su konstruktivno razdvojivi, a u
  saobraćaju na putu učestvuju isključivo kao jedna celina, čiji pogonski deo
  prema konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi je namenjen iosposobljen za guranje, vučenje, nošenje ili pogon izmenljivih priključaka za izvođenje poljoprivrednih radova, čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 30 km/h i čija snaga motora nije veća od 12 kW

 

 • priključno vozilo je vozilo koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i
  opremi namenjeno i osposobljeno da bude vučeno od drugog vozila, a služi za prevoz putnika, odnosno stvari, odnosno za obavljanje radova

 

 • priključno vozilo za traktor je priključno vozilo koje je namenjeno dabude vučeno isključivo od strane traktora

 

 • priključak za izvođenje radova je izmenljivo oruđe koje služi obavljanju
  poljoprivrednih, šumskih ili drugih radova, i koje se u svrhu izvođenja radova postavlja ili priključuje na motorno vozilo

 

 • tramvaj tramvaj je šinsko vozilo namenjeno prvenstveno za prevoz putnika, koje se kreće po šinama, i koje je radi napajanja električnom energijom povezano na električni vod

 

 • vojno vozilo vojno vozilo je svako borbeno i neborbeno vozilo i drugo vozilo koje je registrovano po posebnim propisima ministarstva nadležnog za poslove odbrane, kao i svako drugo propisno obeleženo vozilo dok se, po osnovu izvršavanja materijalne obaveze, nalazi na korišćenju u jedinicama i ustanovama ministarstva nadležnog za poslove odbrane i Vojske Srbije

 

 • registrovano vozilo je vozilo koje je upisano u jedinstveni registar vozila i
  za koje je izdata saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica

 

 

 • drumska krstarica skup vozila je sastav vučnog vozila i priključnog, odnosno priključnih vozila, koji u saobraćaju na putu učestvuje kao jedna celina.

 

 • zaprezno_vozilo zaprežno vozilo je vozilo koje je namenjeno i osposobljeno da ga vuče upregnuta životinja

 

 •  masa praznog vozila je masa koju deklariše proizvođač vozila i koja podrazumeva masu neopterećenog vozila sa karoserijom (nadgradnjom), odnosno šasije sa kabinom ukoliko proizvođač ne ugrađuje karoseriju (nadgradnju), najmanje 90% goriva, punim rezervoarima za tehničke tečnosti, stalnim teretom (trajno ugrađeni uređaji i oprema na vozilu npr. kran, dizalica i dr), rezervnim točkom (ukoliko postoji) i pripadajućim alatom
 •   nosivost vozila je razlika najveće dozvoljene mase vozila i mase vozila
 • masa vozila je masa vozila spremnog za vožnju koju deklariše proizvođač vozila i koja podrazumeva:

  - masu praznog vozila,

  - masu vozača od 75 kg za sva vozila izuzev vozila na dva i tri točka,

  - u slučaju autobusa, masu drugog člana posade od 75 kg, ako za njega postoji sedište u vozilu,

  - u slučaju vučnog vozila izuzev vozila vrste M1, masu vučnog uređaja ukoliko postoji

 

 • najveća dozvoljena masa vozila je masa koju deklariše proizvođač vozila

 

 • ukupna masa vozila je masa vozila i masa kojom je vozilo opterećeno (lica i teret)

 

 • najveća dozvoljena ukupna masa vozila, odnosno skupa vozila je
  najveća masa opterećenog vozila, odnosno skupa vozila, koji je nadležni državni organ propisao kao najveću dozvoljenu

 

 • najveća dozvoljena masa skupa vozila je zbir najvećih dozvoljenih
  masa vozila koja čine skup, umanjen za vertikalno opterećenje koje voziloprima od priključnog vozila

 

 • ukupna masa skupa vozila je masa opterećenog skupa vozila (lica i teret)

 •    osovinsko opterećenje je deo ukupne mase vozila u horizontalnom položaju kojim njegova osovina opterećuje kolovoz u stanju mirovanja vozila
 • najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje proizvođača vozila je najveće opterećenje koje osovina vozila prenosi na horizontalnu podlogu prema deklaraciji proizvođača u stanju mirovanja
 • prepravka vozila je promena konstruktivnih karakteristika vozila kojim se
  menja namena ili vrsta vozila ili deklarisane tehničke karakteristike vozila ili deklarisane karakteristike uredjaja i sklopova vozila

 • popravka vozila je dovođenje vozila, odnosno uređaja i sklopova vozila u
  ispravno stanje

 

 • učesnik u saobraćaju je lice koje na bilo koji način učestvuje u saobraćaju

 

 • vozač je lice koje na putu upravlja vozilom

 

 • pešak je lice koje se kreće po putu, odnosno koje po putu sopstvenom
  snagom vuče ili gura vozilo, ručna kolica, dečje prevozno sredstvo, kolica
  za nemoćna lica ili lice u dečjem prevoznom sredstvu ili lice u kolicima za
  nemoćna lica koje pokreće sopstvenom snagom ili snagom motora ili lice
  koje klizi klizaljkama, skijama, sankama ili se vozi na koturaljkama, skejtbordu i sl

 • srednja (prosečna) brzina kretanja vozila, na određenoj deonici puta,
  predstavlja količnik između dužine te deonice i vremena za koje vozilo tu dužinu pređe

 

 • zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do
  tri minuta, pri cemu vozac ne napusta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj

 • parkiranje parkiranje vozila je svaki prekid kretanja vozila, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj, koje se ne smatra zaustavljanjem

 

 • mimoilaženje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji dolazi iz suprotnog smera

 

 • preticanje preticanje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se kreće kolovozom u istom smeru.

 

 • obilaženje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se ne pomera, objekta ili prepreke na kolovozu

 

 • propuštanje je radnja koju učesnik u saobraćaju preduzima kako bi omogućio kretanje drugog učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza, tako da ne dođe do promene dotadašnjeg načina kretanja učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza, odnosno do njihovog kontakta

 

 • kolona vozila je niz od najmanje tri vozila koja su zaustavljena ili se kreću
  jedno iza drugog istom saobraćajnom trakom u istom smeru, čiji je način
  kretanja međusobno uslovljen i između kojih ne može bez ometanja ući drugo vozilo

 

 • magla   vidljivost je odstojanje na kome učesnik u saobraćaju može jasno videti kolovoz

 

 • uslovi smanjene vidljivosti su uslovi u kojima je vidljivost manja od 200m na putu izvan naselja, odnosno 100 m na putu u naselju

 

 • preglednost je odstojanje na kome učesnik u saobraćaju, s obzirom na
  fizičke prepreke, može u uslovima normalne vidljivosti jasno videti drugogučesnika u saobraćaju, odnosno drugu moguću prepreku na putu

 

 • svetloodbojni prsluk svetloodbojni prsluk je prsluk koji reflektuje svetlost

 

 • saobracajna nezgoda je nezgoda koja se dogodila na putu ili je zapoceta na putu, u kojoj je ucestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je najmanje jedno lice poginulo ili povredjeno ili je nastala materijalna steta. Ne smatra se saobracajnom nezgodom kada trkacki auto izleti sa staze na autodromu, niti kad vozac vozila u dvoristu kuce osteti svoje vozilo.

 

 • evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi je propisani obrazac koji
  učesnici u saobraćajnoj nezgodi popunjavaju nakon saobraćajne nezgodesa manjom materijalnom štetom

 

 • instruktor vožnje je vozač motornog vozila koji je ovlašćen da obavljapraktičnu obuku kandidata za vozača

 

 • ispitivač je lice koje u ispitnoj komisiji za vozački ispit utvrđuje da li je
  kandidat stekao potrebna znanja i veštine za samostalno i bezbednoupravljanje vozilom u saobraćaju na putu

 

 • odstojanjeodstojanje je najkraća uzdužna udaljenost između najisturenijih tačaka vozila, lica, odnosno objekata

 

 • rastojanje rastojanje je najkraća bočna udaljenost između najisturenijih tačaka vozila, lica, odnosno objekata

 

 • vozilo od istorijskog značaja (oldtajmer) je motorno ili priključno vozilo
  koje predstavlja materijalni spomenik tehničke kulture, tradicije i društvenog nasleđa

 • odbačeno vozilo je vozilo na putu koje je vidno zapušteno i koje nije registrovano

 • mesto za sedenje je sedište ili prostor bez sedišta sa dostupnim
  elementima za montažu sedišta ili prostor bez sedišta sa dostupnim
  priključcima sigurnosnih pojaseva, pri čemu se dostupnim elementima za
  montažu sedišta i priključcima sigurnosnih pojaseva smatraju oni elementi i priključci koji nisu mehanički onesposobljeni

 • saobraćajna signalizacija je sistem sredstava, uređaja i oznaka za regulisanje i vođenje saobraćaja

 • saobraćajni znak je znak kojim se upotrebom grafičkih ili svetlosnih ili
  brojčanih ili slovnih oznaka ili drugih simbola, učesnici u saobraćaju
  upozoravaju na opasnosti na putu, stavljaju im se do znanja ograničenje,
  zabrane i obaveze, odnosno daju obaveštenja potrebna za bezbedno kretanje po putu

 • saobraćajna dozvola je javna isprava (rešenje) koja sa registracionom
  nalepnicom daje pravo na korišćenje vozila u saobraćaju za vreme važenja registracione nalepnice

 • registarska tablica je oznaka na vozilu kojom se označava da je vozilo upisano u jedinstveni registar vozila

 • registraciona nalepnica je oznaka kojom se određuje da vozilo može da učestvuje u saobraćaju u određenom vremenskom roku

 • vozačka dozvola je javna isprava (rešenje) nadležnog organa kojim se
  nekom licu daje pravo da u saobraćaju na putu upravlja vozilom određene kategorije na određeno vreme

 • dozvola (licenca) za instruktora ili predavača ili ispitivača je javna
  isprava (rešenje) koja licima daje pravo da vrše praktičnu obuku ili obavljaju teoretsku nastavu ili poslove ispitivača na određeno vreme

 • dozvola (licenca) za kontrolora tehničkog pregleda je javna isprava
  (rešenje) koja licima daje pravo da obavljaju tehnički pregled vozila na
  određeno vreme

 • „psihoaktivna supstanca“ je vrsta droge, leka na kome je naznačeno da
  se ne sme upotrebljavati pre i za vreme vožnje, kao i druga hemijska
  materija koja može uticati na psihofizičku sposobnost učesnika u saobraćaju (osim alkohola)

 

 

 

predjasnje sledece

 

 

Vrh / Sredina

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©